Trobar la manera de sobresortir entre la gran oferta existent al mercat, és imprescindible perquè el nostre negoci prosperi, per això pot ser de gran utilitat crear un perfil definit del nostre buyer persona.

Determinar el tipus de client en funció del producte que oferim

Evidentment, en general serà molt difícil que siguem la primera opció per a tots els clients. És llavors convenient prendre nota de quin és el tipus de comensal que acudeix al nostre local en funció del producte que oferim. És a dir, quin és el nostre públic objectiu. Bé siguin per exemple, famílies amb nens, estudiants, o oficinistes. Haurem de reconèixer la tendència existent, per després construir detalladament el perfil del nostre buyer persona.

Buyer persona, el prototip de client ideal

A grans trets, podem definir un buyer persona, com el prototip de client ideal per al nostre negoci. Constituint un model fictici bastant detallat, contemplant preferències, comportaments en xarxes, fins i tot arribant a fixar-se a quant ascendeix el seu tiquet mitjà.

Definir quin és el perfil del nostre restaurant

Així doncs, com ja hem apuntat a dalt, serà necessari determinar clarament les característiques del client al qual ens dirigim. El mateix vindrà delimitat per la classe de serveis que oferim. Necessitarem per tant especificar primer quin tipus de restaurant regentem.

Analitzar les dades

No obstant això, pot succeir que tinguem una clientela variada, essent oportú llavors recopilar informació de totes les fonts de les què disposem per tal de poder concretar el nostre prototip de client ideal, ja sigui mitjançant:

  • La realització d’enquestes
  • L’anàlisi de la nostra base de dades
  • L’estudi de la informació procedent de l’observació de les xarxes socials

Com pot Zeus Manager ajudar-te a elaborar el teu buyer persona

En aquest sentit el llibre de reserves de Zeus Manager, et proporciona a més de la teva pròpia base de dades de clients, estadístiques i enquestes de satisfacció que poden resultar de gran utilitat en el moment de definir els trets del teu buyer persona.

Crear el perfil del teu buyer persona

A partir de l’anàlisi de les dades que hem esmentat estarem en disposició d’elaborar el perfil del nostre client ideal, per a això et recomanem la plantilla que pot descarregar-se en el següent enllaç de la web de Inboundcycle : Plantilla Buyer Persona   Finalment, ressaltem la importància de tenir un perfil de buyer persona ben definit com a base per realitzar accions de màrqueting efectives que ens permetin atreure i fidelizar clients.

Share This Article

Leave a Comment